Srdečne Vás pozývam do mojej prevádzky v príjemnom prostredí a kvalitnými službami.
„ Sebapoznanie a sebavýchova sú základnými kameňmi zdravého života ”
Náhradné plnenie (§ 64, § 64a zákona) Plnenie povinnosti zamestnávať 3,2 % občanov so zdravotným postihnutím z celkového počtu svojich zamestnancov môže zamestnávateľ plniť aj zadaním zákazky zamestnávatelovi, ktorý zamestnáva občanov so zdravotným postihnutím, alebo odoberaním výrobkov, alebo služieb od takéhoto zamestnávateľa, alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý vykonáva, alebo prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť, alebo odoberaním výrobkov, alebo služieb od takéhoto občana. Povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím vo výške povinného podielu môže zamestnávateľ plniť: 1.  zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím,      alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje, alebo      vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.      Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím je potrebné zadať      zákazku vo výške 0,8 - násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy      zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky; v roku 2010 je potrebné zadať      zákazku vo výške 780 eur na započítanie jedného zamestnanca so zdravotným postihnutím. 2. odoberaním výrobkov alebo služieb od: a) chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, b) občana so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, c) zamestnávateľa, ktorého zamestnanci, ktorí sú občanmi so zdravotným postihnutím, sa podieľali     na výrobe odobratých výrobkov alebo na poskytovaní odobratých služieb.     Na započítanie počtu občanov so zdravotným postihnutím, ktorých si zamestnávateľ môže započítať,     je potrebné odobrať výrobky alebo služby vo výške podielu celkovej sumy platieb za odobraté výrobky,     alebo služby v kalendárnom roku, za ktorý týmto spôsobom zamestnávateľ plní     povinnosť a 0, 8-násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy     zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky (v roku 2010 je to suma 780 eur). Plnenie povinnosti zadaním zákazky alebo odoberaním výrobkov, alebo služieb je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka.
Masérske služby Oáza